Två nya debiteringslängder för 2024

Det här året blir lite speciellt när det gäller månadsavgiften till samfälligheten. Vi tvingas att höja den med ca 10%. Det beror på att de flesta av de avgifter vi betalar har höjts en hel del. Du kan läsa mer om det i kommentaren till budgeten. Dessutom förslår styrelsen att vi byter debiteringsmodell från dagens andelstal till IMD ( Individuell Mätning Debitering) vid halvårsskiftet. Alla mätarna är snart installerade och vi får in mätdata från alla fastighet som är klara. Då finns det inget som hindrar att vi byter debiteringsmodell och sommaren är den bästa tiden att göra det. Men det är mycket viktigt att alla förstår vad det innebär och att avgiften kommer att variera under året.

Höjd avgift från 1 april

Vi börjar med den höjning som krävs enligt den gamla modellen. Styrelsens förslag är att den höjs från den 1 april. Det innebär att nya avgiften debiteras i slutat av april. Så här blir kostnaden för respektive hustyp. Enligt styrelsens förslag kommer detta gälla till och med juli.

HustypHöjningNy avgift
A390 kr4,183 kr
B396 kr4,244 kr
C409 kr4,351 kr

Byte av debiteringsmodell i halvårsskiftet

Styrelsen föreslår att vi byter debiteringsmodell i halvårsskiftet. Anledningen till det är att vi bara vet vad kostnader för t ex fjärrvärmen är, men inte hur mycket du förbrukar eller hur kallt det kommer att vara under andra halvan av 2024. Ett varmt år har vi betydligt lägre kostnader för fjärrvärmen och har kunnat få en hel del över vid årets slut eftersom vi alltid måste räkna med att det kommer att bli ett kallt år där föreningen ska ha råd att betala alla räkningar. Vi har hittills betalat samma månadsavgift hela året. Så blir det inte framöver eftersom vi har en teknisk lösning där vi kan mäta ena månaden och debitera för uppmätt förbrukning direkt månaden efter. Samma månad som föreningen betalar sin faktura till t ex Umeå Energi.

Varierande kostnad under året

Den nya månadsavgiften du kommer att betala till föreningen kommer att bestå av tre delar. En fast avgift, en rörlig och avsättningen till underhållsfonden. Den fasta avgiften har vi uppskattat till 2,625 kr/mån inklusive moms. Den ska täcka alla föreningens kostnader utöver din förbrukning av värme, varm- och kallvatten. Vi har räknat med att 80% av fjärrvärmeförbrukningen sker i våra fastigheter. Resterande kommer från förluster när värmen transporteras i rören från undercentralen till våra fastigheter och tillbaka. Samt från våra garage. Just nu vet vi inte om detta stämmer. Till nästa år när vi varit igång med mätningen ett tag kommer vi att kunna justera fördelningen så att den stämmer med vad vi mätt upp. När det gäller vattnet räknar vi med att 95% av förbrukningen sker i våra fastigheter. Till skillnad från fjärrvärmeförbrukning så ligger förbrukningen av vatten ganska konstant hela året. Priset för kallvatten är också samma hela året. Vi har budgeterat för att vi har en kostnad för vatten på 540,010 kr i år. Av detta utgör den rörliga delen lite drygt hälften.

När det gäller fjärrvärmen och även varmvatten ser det annorlunda ut. Förbrukningen varierar mycket under året. Så även vad vi betalar. Nov-mars är priset 58,1 öre/kWh. I januari i år förbrukade vi 318 247 kWh. För det betalade vi 275 694 kr. I april-maj och september-oktober är priset 37,2 öre/kWh och i juni-augusti 21,7 öre/kWh. I augusti förra året gjorde vi åt 98 712 kWh. Det kostade oss 56 518 kr. När vi alla börjar betala för vad vi förbrukar innebär detta att månadsavgiften kommer att variera en hel del under året. På bilden nedan ser du hur det varierar över ett år räknat på om alla förbrukade lika mycket.

Här för du en överblick över hur den nya månadskostnaden kommer att variera under året. Kostnaden är i slut ändan den samma.
Om du klickar på bilden blir den större.

Den röda linjen representerar vår nuvarande avgift som är samma hela året. Den orange linjen är den nya och visar hur avgiften kommer att variera. Total sett är det samma kostnad. Men den fördelar sig annorlunda. Staplarna längst ner visar den nya fasta avgiften (grönt), den rörliga (blått) och till sist avsättningen till underhållsfonden.

Annorlunda faktura från augusti

Om vi enligt styrelsens förslag beslutar att byta debiteringsmodell i halvårsskiftet innebär det i så fall att den värme, varm- och kallvatten du förbrukar i juli kommer att debiteras i slutet av augusti. Då blir den faktura som mejlas till dig helt plötsligt värd att titta på eftersom det kommer att dyka upp tre nya rader där du ser vad din förbrukning av värme, varm- och kallvatten kostar dig. Pengarna dras som vanligt via autogirot i slutet av månaden.

Alla kommer att få en inloggning till Infometrics tjänst Panorama Home. Där kan du på ett överskådligt sätt se din förbrukning.

Från styrelsens sida vill vi betona att skälet till att vi önskat se den här förändringen främst är att vi tror att det kommer att leda till att vår totala förbrukning minskar och genom det våra kostnader. Det tjänar vi alla på.