Soprum

soprummet

Föreningen har både sophantering och förpackningsåtervinning i sophuset. I de gröna kärlen får endast hushållssopor lämnas. I de blå kärlen (återvinning) läggs respektive förpackningstyp (se skyltar). Hanteringen av hushållssoporna  och matavfallet (bruna kärl) ombesörjs av Umeva och återvinningshanteringen av IL Recycling.

Det är förbjudet att lämna ris, möbler, byggnadsavfall, kasserade hushållsmaskiner och övriga grovsopor i sophuset. Varje fastighetsägare måste själv se till att sådant grövre avfall transporteras till återvinningscentralen, Gimonäs. Släpvagn för bortforsling av grovsopor finns inom samfälligheten. Släpvagnen bokas på en lista som finns på anslagstavlan i sophuset.

Miljöfarligt avfall, t ex färgburkar, lösningsmedel etc måste också lämnas på Gimonäs återvinningscentral!

Tänk på att avgiften för sophantering (gröna kärlen) beräknas per kg sopor. Avgiften för återvinning (blå kärlen) beräknas per tömning, varför det är viktigt att komprimera kartonger och plast så mycket som möjligt.

Sophuset ska hållas låst. Vi har en gemensam kod inom området. Varje fastighetsägare måste se till att koden inte blir känd för obehöriga.

Det är viktigt att vi hjälps åt att hålla ordning i sophuset. Vi har ingen vaktmästare som tar hand om sopor som ställs utanför kärlen! Under sommaren när det är varmt är det extra viktigt hur vi hanterar matavfallet. Här finns en del tips från Umeva.

Det är inte tillåtet att använda soprumsdörrar som anslagstavlor!