Samfälligheten

Bärnstenens samfällighet

Bärnstenens samfällighet består av 79 fastigheter i tre olika storlekar. Samfälligheten äger och ansvarar för gemensamma ytor,  garage , parkeringsplatser, sophuset, 3 lekplatser, gränder, gräsytor, planteringar, häckar samt delar av värmeanläggningen som finns i området och som ligger utanför de olika fastigheterna.

Beslut som rör samfälligheten fattas av föreningsstämman och samfällighetens styrelse. Ordinarie årsmöte hålls i april men styrelsen kan också kalla till extra stämma.

Alla medlemmar i samfällighetsföreningen kan lämna förslag till årsmötet genom att skicka in en motion till styrelsen. Den skall var inne senast i mars för att tas upp på årsmötet.

Årsmötet väljer styrelse i samfällighetsföreningen. Styrelsen sammanträder minst 4 gånger/år. Protokoll från styrelsen läggs ut på hemsidan, skickas ut på samfällighetens e-postlista eller delas ut till den som inte har en e-postadress. Dessutom finns protokollet på infotavlan i soprummet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.