Presentation av förslag av Individuell mätning debitering (IMD)

Här följer en kort presentation av vad förslaget innebär. Längst ner på sidan finns en länk till en sida som presenterar förslaget mer utförligt. Där finns i sin tur ytterligare länkar med mer bakgrund.

Varför ska vi spara på värme- och vattenförbrukningen?

För att bidra till en hållbar framtid och samtidigt sänka våra kostnader för fjärrvärme och vatten. IMD medför ett ökat incitament för besparingsåtgärder och medför även bättre kontroll av vår värme- och vattenförbrukning.

Hur mycket är realistiskt att spara i procent och kronor?

10 % minskning av förbrukningen ger enligt Umeå Energis beräkningar en total årlig besparing om ca 130 000 kr . Därtill kan vi förvänta oss en minskad kostnad för den abonnerade effekten. Den är svårare att räkna på. Vid en minskad förbrukning på 10% hamnar besparingen på runt 20 000 kr/år. Den totalt besparingen blir i så fall 150 000 kr/år. Denna besparing lär öka i takt med ökade energi- och vattenpriser. Att en besparing på 10% är rimlig har vi konstaterat genom att jämföra vår förbrukning med Västra Carlshöjds (röda området) sedan de införde individuell mätning 2015.

Vad kostar det att installera mätarna? Finansieringsplan?

Installationskostnaden för mätarna uppgår till ca 8 400 kr. Efter rotavdrag blir denna kostnad 5 900 kr per fastighet, som fastighetsägaren betalar. 3 st mätare per fastighet kostar totalt a 5 600 kronor, som föreningen betalar från fonderade medel.

Hur debiteras kostnaden för förbrukningen?

Infometrics avläser den enskilde husägarens månatliga förbrukning. Den skickas till vårt ekonomisystem och dras via autogiro månaden efter som en del i vår månadsavgift. Den del av förbrukningen som inte sker i husen som uppvärmning av våra garage och värmeförluster i vår kulvert kommer fortsatt av debiteras via månadsavgiften. Här delar alla lika på kostnaden.

Hur förändras den enskildes månatliga avgift till Samfälligheten?

Den sänks till ett belopp som ej omfattar förbrukningen av värme och vattenkostnader. Beloppet uppskattas att sänkas i nuläget till 1,000 kr/mån.

Vad kostar Infometrics service?

Om vi tar hjälp av Infometrics för att läsa av mätare och debitera för förbrukningen kostar deras tjänst 30 000 kr/år vilket ger en månatlig kostnad för varje fastighet om ca 30 kr.

Hur betalas underhåll och utbyte av trasiga/ utslitna mätare?

Mätarna ägs av föreningen som också står för eventuellt underhåll och byte av mästare som slutar fungera.

Kostnad för Lantmäteriförrättning?

I bästa fall 50 000 kr.

Fortsätt till sidan med utförligare förklaring