Kommentar till budgeten för 2024

Vi tvingas föreslå den största höjningen av månadsavgiften som gjorts på mycket länge. Det är en direkt följd av inflationen. Alla våra leverantörer höjer sina avgifter inför 2024, vilket tvingar oss att göra detsamma. Här följer en kort genomgång.

När du läser budgeten är alla siffror exklusive moms. Så även i det som står här.

Alla våra leverantörer har höjt sina avgifter

Vår enskilt största kostnad är fjärrvärmen. Umeå Energi höjde priset för den med 8% till i år. I vår budet innebär det en kostnadsökning med lite drygt 100,000 kr. Den näst största kostnaden är vatten.

Vakin som levererar vatten och hämtar våra sopor beslutade inför 2024 att höja samfälligheters avgifter extra mycket. Så här står det på deras hemsida;

Taxan för 2024 är anpassad till Svenskt Vattens nya branschstandard. Det innebär mindre förändringar i begrepp och en omfördelning av vissa avgifter. Förändringen kommer bland annat att innebära en höjd avgift för större samfälligheter med mer än 10 fastigheter, enligt förslaget med cirka 500 kr per fastighet. Upplägget gör det enklare att jämföra kostnader över landet.

I vår budget räknar vi med att vattenkostnaden blir 432,000 kr, det är 18% mer än i fjol.

Kostnaden för sophämtningen har också höjts. Vi räknar med 22% mer, jämfört med föregående år. Totalt budgeterar vi för 153,000 kr.

En till investering i värmesystemet

Vi har redan gjort en större investering med inköpet av mätare. Under installationen av mätare har det visat sig att de två ventiler som har med fjärrvärmen att göra är i dåligt skick i husen. Mats som hållit i installationen har rekommenderat oss att byta dem till sommaren för att undvika läckage. Han har fått laga många som läcker provisoriskt. Om vi väljer att byta dem så är det bra att passa på att byta de andra två som har med vattnet att göra. Vi har spelat in ett kort klipp där Mats berättar lite mer.

Kostnaden för detta ligger på 300,000 kr / 3,800 kr fastighet. Vårt förslag är att vi tar de pengarna ur underhållsfonden.

Väljer vi att göra detta har vi investerat nästan 900,000 kr i vårt värmesystem. Kostnaden för detta betalar vi när arbetet är utfört. Men vi kommer att skriva av den på 10 år.

Styrelsen kommer också att föreslå att vi försöker öka avsättningen till vår underhållsfond framöver. Tidigare har vi kunnat få en hel del över om kostnaden för fjärrvärmen varit lägre ett år. Det utrymmet blir betydligt mindre framöver eftersom vi bara betalar för förbrukad värme. Vi räknar också med att behovet av underhåll kommer att öka. Dessutom vet vi att vi någon gång framöver kommer att behöva byta ut vår kulvert (alla rör i marken som ger oss värme och vatten). Ju mer vi pengar vi har den dagen desto bättre är det. Principen är också att den som förbrukar anläggningen avsätter pengar till att förnya den.

Ny debiteringsmodell

Det är väldigt svårt att helt förutse vad som händer när vi byter debiteringsmodell. Från augusti räknar vi med att vi börjar debitera på det nya sättet. Då kommer din förbrukning från juli att debiteras. Det är inte meningen att kostnaden ska öka. Utslaget på hela året blir den samma men den fördelas annorlunda över året. Det finns presenterat här. Vi har valt att lägga på 100 kr i den nya fasta avgiften. Det är för att minska risken för föreningens ekonomi. Det kommer också hjälpa oss om priserna höjs även till nästa år. Vi kommer inte att kunna kompensera för det innan vi har en ny stämma.

Ny modell för arvoden

Vi har också fått ökade administrativa kostnader sedan förra året eftersom vi inte har någon kassör.

Inför detta år föreslår styrelsen en ny modell för att hantera arvoden som vi betalar för olika ansvar inom samfälligheten, där den största delen har med styrelsen att göra. Våra två grannsamfälligheter gula och röda området använder sig av den modell vi nu föreslår. Arvodet sätts utifrån prisbasbeloppet som sätts av staten varje år. Det justeras utifrån prisutvecklingen i samhället. Att använda detta ger oss en enkel och långsiktig modell för att hantera våra arvoden. Arvoden för olika ansvar räknas fram genom att använda en procentsats av prisbasbeloppet. Vi har använt i stort sett samma procentsatser som våra två grannar. Procentsatserna kan behöva ses över om uppgiftens omfattning förändras. I ett par år har en del av styrelsearvodet baserats på hur många möten styrelsen haft. Detta medför en del administration. Med den här modellen anser vi att det innefattar ett normalt antal möten.

Dessutom har vi lagt till ett arvode för våra revisorer som har en mycket viktig uppgift. Båda de andra samfälligheterna har en ersättning för detta.

Så här ser modellen ut.