Förslag till beslut om IMD

Styrelsen föreslår att föreningen övergår till att fördela kostnaderna för uppvärmningen  av bostadshusen med fjärrvärme, förbrukningen av varmvatten och förbrukningen av kallvatten efter varje fastighets förbrukning. Övrig  förbrukning kommer i fortsättningen att fördelas med 1/79 på varje deltagande fastighet.  Eftersom en sådan ordning förutsätter beslut av Lantmäteriet om ändring i anläggningsbeslutet föreslår styrelsen att stämman uppdrar åt styrelsen att göra en sådan ansökan, bl. a. ska erforderlig mätutrustning ingå i gemensamhetsanläggningen. Vidare föreslår styrelsen att stämman uppdrar åt styrelsen att upphandla erforderlig mätutrustning och installation av denna i bostadshusen. Styrelsen föreslår vidare att mätutrustningen betalas av föreningen medan kostnaden för installationen i varje bostadshus av installatören debiteras varje fastighetsägare för att fastighetsägarna ska kunna tillgodogöra sig ROT-avdrag på installationskostnaden. Styrelsen föreslår att vi använder Infometrics tjänst för att läsa av förbrukningen. Då kan vi också debitera månadsvis via autogiro.  Den nya ordningen bör gälla från den tidpunkt då erforderlig utrustning finns installerad och efter överenskommelse med Infometrics om tidpunkt för avläsning av levererad värme, varmvatten och kallvatten.