Våra Energikostnader

Våra energikostnader kommer från fjärrvärmen vi köper från Umeå Energi och vatten från VAKIN. Under 2021 köpte vi för ganska precis 2 miljoner.

Vår årsförbrukning av fjärrvärme ligger runt 2,100 MWh beroende på om det är en varm eller kall vinter. Vi betalar också för en abonnerad effekt. Vi har i snitt betalat 1,5 miljoner för värmen de 2 senaste åren. Den fasta kostnaden för abonnerad effekt ligger på strax under 400 000 kr. I kostnaden för fjärrvärme ingår också kostnaden för varmvatten. Vi värmer upp kallvatten från VAKIN i undercentralen. Det är kostnaden för uppvärmningen som ingår. Minskar vi vår förbrukning av värme minskar också den fasta kostnaden.

Så här presenterar Umeå Energi vår energianvändning. Först på sidan kommer den gemensamma el som vi gör av med för belysning, motorvärmare och en del annat.

Priset för fjärrvärmen har nyss höjs med 3,3 %. Den höjningen finns inte med i beräkningarna.  

Vårt vatten kommer från VAKIN. Förutom fasta avgifter betalar vi för hur mycket vatten vi använder. Vår årsförbrukning ligger en bit över 10,000 kubikmeter/år. Vi betalar också för att VAKIN tar hand om de vatten vi spolar ut i avloppet, spillvatten och för att de tar hand om regnvattnet, dagvatten. På fakturan summeras vatten i en förbrukningsavgift på 21,26 kr/kubikmetern. Vår kostnad för vatten 2021 var 422,000 kr

Umeå Energi uppskattar att 40% av vatten vi använder går till varmvatten.

Du kan läsa mer om vår vattenförbrukning och hur förbrukningen av fjärrvärme är fördelad här.

Så här fungerar fjärrvärmen

Fjärrvärmen kommer in i undercentralen och pumpas därifrån ut i vårt sekundärnät till alla hus. Det går större ledningar i marken som sedan förgrenas i mindre slingor på mellan 2-5 hus som sitter ihop i en serie. Allt vatten går sedan tillbaka till undercentralen där vi “lämnar tillbaka” det till Umeå Energi.

Så här förklara Umeå Energi hur de beräknar vår förbrukning. “Energin får vi fram genom att vi mäter temperaturskillnad på fjärrvärmevattnet som kommer in respektive ut från er. Samt mäter vi hur mycket vatten ni nyttjar. Effekten mäter vi inte momentant, utan vi summerar energin varje timme och nyttjar det som en entimmes medeleffekt.” 

Den värme samfälligheten förbrukar kan delas upp i två delar. Den ena delen är vår gemensamma förbrukning som kommer från att vi värmer upp våra garage samt kulvertförluster som uppstår när vi skickar värmen ut till husen. Den här delen uppskattas till runt 18%. Resterande 82% förbrukas i våra hus. Idag betalar vi utifrån husstorlek genom andelstal. Alla med samma husstorlek betalar samma belopp oavsett hur mycket energi man förbrukar.

I dagsläget ligger vår förbrukning ganska stilla. Den pendlar kring 2,100 000 kWh beroende på om det är ett kallt eller varmt år. När förbrukningen räknas om till att bli normalårskorrigerad som i jämförelsen med Västra Carlshöjd ser vi en liten minskning med 2,4% sedan 2014.

Från projektet med Umeå Energi har vi fått en bra bild på hur förbrukningen skiljer sig mellan olika hus storlekar, men olika många som bor i huset och olika antal åtgärder som gjorts.

Här kan du se energikostnader för respektive hus under ett drygt år.

I den nedre fördelningen mellan olika energislag i resp hus. Här finns även elförbrukningen med. Den hanteras inte av samfälligheten.

Umeå Energis bedömning är att vi kan minska förbrukningen med 10%. Vi har haft möjlighet att jämföra vår förbrukning av fjärrvärme med den på Västra Carlshöjd, röda området, sedan de införde individuell mätning av värme 2015. Något som bekräftar de antagandet.