Avgifter

Du betalar varje månad en avgift till samfällighetsföreningen. Avgiften täcker din andel av kostnaden för vatten, värme, snöröjning, sophämtning, elektricitet till garage och grändbelysning, gruppanslutning till Bredbandsbolaget som ger oss Internetförbindelse, HDTV och IP telefoni,  försäkring, styrelsearvoden samt underhållskostnader främst utgörande utav undercentral, lekplatsutrustning, utomhusbelysningen, motorvärmare och våra gemensamma planteringar. Den tecknade försäkringen (genom medlemskap i Villa ägarna) gäller samfällt ägd egendom men innehåller även en ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Månadsavgiften fastställs av föreningsstämman.

2019 uppgår budgeten till 3.251 000 kronor.

Kostnaderna för värme och varmvatten beräknas efter husens storlek, så att ett större hus medför en högre avgift än ett mindre. Andelstalen fastställdes 1974 enligt följande:

A, 1,2054 B, 1,2455 C, 1,318

Övriga kostnader delas lika mellan fastigheterna.

Avgifterna per hustyp uppgår för år 2019 enligt beslut av stämman 2019-03-28.

A,  3,350 kr  B, 3,400 kr C, 3485  kr

Avgiften betalas månadsvis i efterskott med dragning första bankdagen i nästföljande månad.